Start date: December 10, 2018

End date: December 21, 2018

Monday, December 17th Rooms 7 & 1

Tuesday, December 18th Rooms 2 & 3

Wednesday, December 19th Rooms 5 & 6

Thursday, December 20th Room 4